bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwała w sprawie utworzenia COJM

UCHWAŁA NR XV/189/15 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2, art.10c, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 1 i ust. 2, art. 12 pkt 9 lit. „i” art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art.11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co nastepuje:

§ 1.

1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2016 roku jednostkę organizacyjną Miasta Wałbrzycha pod nazwą Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha z siedzibą w Wałbrzychu. 2. Centrum, zwane dalej jednostką obsługującą, będzie prowadziło wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi. 3. Jednostka obsługująca będzie prowadziła wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały, w zakresie określonym w § 2 ust. 2 uchwały. 4. Jednostka obsługująca będzie prowadziła gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

1. Do zadań jednostki obsługującej będzie należała obsługa administracyjna i finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, w zakresie: 1) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości, 2) prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, 3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, 4) obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, 5) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych jednostek obsługiwanych, 6) koordynowania czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych, 7) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych, 8) opracowywania projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 9) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań, 10) prowadzenia obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 11) prowadzenia obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zmian w okresie trwania stosunków pracy i zwalniania pracowników w obsługiwanych jednostkach. 12) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych, 13) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 14) przygotowywania danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli, 15) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych, 16) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli z jednostek oświatowych i oświatowo - wychowawczych Miasta Wałbrzycha, tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych tych jednostek, 17) prowadzenia obsługi BHP, 18) zapewnienia obsługi prawnej.

2. Do zadań jednostki obsługującej będzie należeć obsługa finansowo-księgowa scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników podmiotów określonych w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Do zadań jednostki obsługującej należeć będzie prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty na podstawie zawartych umów.

§ 3.

1. Nadaje się jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1, Statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Jednostka, o której mowa w § 1 zostanie wyposażona w niezbędne do wykonywania statutowych zadań składniki mienia, w tym sprzęt, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna RomańskaOpublikował: Krystyna Jakubik
Publikacja dnia: 01.03.2016
Podpisał: Krystyna Jakubik
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 995