bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronach BIP COJM Wałbrzych

Aktualności

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości - 1 etat -umowa na czas zastępstwa

22.09.2021

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2) Wykształcenie:

- średnie ekonomiczne i 4 lat stażu w księgowości lub

- wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu w księgowości.

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

08.09.2021

inspektor ds. księgowości na czas zastępstwa – 1 etat

.................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Patrycja Ściborska

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta WałbrzychaOpublikował: Krystyna Jakubik
Publikacja dnia: 11.11.2016
Podpisał: Krystyna Jakubik
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 42 473