bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości - 1 etat -umowa na czas zastępstwa

22.09.2021

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2) Wykształcenie:

- średnie ekonomiczne i 4 lat stażu w księgowości lub

- wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu w księgowości.

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

08.09.2021

inspektor ds. księgowości na czas zastępstwa – 1 etat

.................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Patrycja Ściborska

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wałbrzycha

Nabór na inspektora - 1 etat

06.07.2021

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora - 1 etat

1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: - wykształcenie wyższe - minimum 2 letni staż pracy 3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. 2. Wymagania dodatkowe: - znajomość Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczen Socjalnych, - znajomość Karty Nauczyciela, - znajomośc ustawy o Związkach Zawodowych, • umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych, • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność, • skrupulatność i systematyczność, • fachowość i profesjonalizm w działaniach, • umiejętności interpersonalne , • samodzielność w myśleniu i działaniu, • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych, 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie rozliczeń udzielonych pożyczek z Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego. 2. Prowadzenie kontroli terminowości spłat pożyczek z Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego. 3. Sporządzanie wniosków w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego wierzytelności trudno ściągalnych. 4. Przyjmowanie i kompletowanie wniosków z Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego obsługiwanych jednostek i Centrum. 5. Sporządzanie umów pożyczek i prowadzenia rejestrów zawartych umów. 6. Przygotowanie przelewów pożyczek mieszkaniowych z Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego i ich rozliczanie. 7. Sporzadzanie wezwań do zapłaty i monitorowanie spłat zaległości. 8. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentów Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Warunki pracy na stanowisku: Charakterystyka miejsca pracy: Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon. Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy. 5. Wymagane dokumenty: 1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem( co stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru ), 2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania potwierdzone własnoręcznym podpisem ( co stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru). Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 14.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – Inspektora ”. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 20.07.2021 r. o godz. 10.00.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test ze znajomości obowiązujacych przepisów i ustaw obowiązujących z na tym stanowisku. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test ze znajomości obowiązujacych przepisów i ustaw obowiązujących z na tym stanowisku. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum Obsługi

  Pobierz treść ogłoszenia: DOCX

Nabór na inspektora - 1 etat

06.07.2021

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora - 1 etat

1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: - wykształcenie średnie - minimum 5 letni staż pracy 3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. 2. Wymagania dodatkowe: - znajomość systemu WizjaNet, - znajomość Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczen Socjalnych, - znajomość Karty Nauczyciela, • umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych, • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność, • skrupulatność i systematyczność, • fachowość i profesjonalizm w działaniach, • umiejętności interpersonalne , • samodzielność w myśleniu i działaniu, • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych, 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Przyjmowanie i komletowanie wniosków z Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli wraz z weryfikacją. 2. Wprowadzanie do systemu WizjaNet dochodów z PIT 40A/11A emerytów i rencistów służących do naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. 3. Sporządzanie wykazów na posiedzenie komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli 4. Sporządzanie przelewów świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli. 4. Warunki pracy na stanowisku: Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, fax, telefon. Pomieszczenia Centrum spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy. 5. Wymagane dokumenty: 1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem( co stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru ), 2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania potwierdzone własnoręcznym podpisem ( co stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru). Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 14.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – Inspektora ”. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 20.07.2021 r. o godz. 11.00. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test ze znajomości obowiązujacych przepisów i ustaw obowiązujących z na tym stanowisku. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Pobierz treść ogłoszenie DOCX

Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

29.05.2021

młodszego referenta ds. księgowości

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

1. Sylwia Ignasiak zamieszkała w Zagórzu Śląskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Informacja o wynikach naboru

17.05.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

inspektora ds. inwentaryzacji – 1 etat

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Patrycja Ściborska

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o naborze

22.04.2021

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA

WAŁBRZYCHA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszego referenta ds. księgowości - 1 etat

Informacja o wynikach naboru

20.04.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

inspektor ds. księgowości

.................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Informacja o wynikach naboru

19.04.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

inspektor ds. płac

.................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrana Pani

1. Beata Józefa Hołyńska zamieszkała w Świebodzicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektora ds. inwentaryzacji - 1 etat

08.04.2021

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA

WAŁBRZYCHA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. inwentaryzacji - 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2) Wykształcenie:

- wykształcenie wyższe

- minimum 2 letni staż pracy

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

2. Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu inwentaryzacji

  • umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,

  • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

  • skrupulatność i systematyczność,

  • fachowość i profesjonalizm w działaniach,

  • umiejętności interpersonalne ,

  • samodzielność w myśleniu i działaniu,

  • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowywanie oraz nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji składników majątkowych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Inspektor - to stanowisko administracyjno –biurowe, dla którego zakres podstawowych obowiązków wynika z zadań realizowanych w zakresie przygotowania i nadzoru nad prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych. W zakresie stanowiska uwzględnia się pracę w terenie, poza biurem.

Pracownik zatrudniony na ww. stanowisku, wykonywać będzie głównie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań, np. monitor ekranowy, niszczarka, ksero, drukarka, skaner, telefon i fax. Pomieszczenia Biura spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Pomieszczenia biurowe spełniają warunki w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem( co stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru ),

2) Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania potwierdzone własnoręcznym podpisem ( co stanowi załacznik nr 2 do ogłoszenia naboru).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu marcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.04.2021 r. do godz. 14.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – Inspektora ds. inwentaryzacji”.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w Wałbrzychu w dniu 26.04.2021 r. o godz. 10.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Patrycja Ściborska

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wałbrzycha

Załącznik nr. 1 do naboru na

stanowisko inspektora ds.

Inwentaryzacji

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

2. Data urodzenia.. ...........................................................................................................................

3. Dane kontaktowe ..........................................................................................................................

4. Wykształcenie ...............................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł

zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe .........................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

........................................................................................................................................................

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .......................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców

oraz zajmowane stanowiska pracy)

......................................... .......................................................................... (miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Załącznik nr. 2 do naboru na

stanowisko inspektora ds. inwentaryzacji

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji (naboru) w instytucji publicznej - samorządzie oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w celu udziału w niniejszym naborze iodo@um.walbrzych.pl Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:

- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach

- dobrowolnie wyrażoną zgodę, w przypadku podania innych danych w zakresie nieokreślonym ww. przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji. W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych.

8. Moje dane nie będą nigdzie przekazywane.

9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zgoda na przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w celu udziału w niniejszym naborze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

……………………………………

data i podpis

Do pobrania: ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru

08.04.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

inspektora ds. inwentaryzacji – 1 etat

.................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Patrycja Ściborska

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wałbrzycha

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

30.03.2021

inspektora ds. księgowości – 1 etat

.................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

1. Katarzyna Rutkowska-Wojciul zamieszkała w Kamiennej Górze

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości - 1 etat

30.03.2021

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. księgowości - 1 etatOpublikował: Krystyna Jakubik
Publikacja dnia: 01.03.2016
Podpisał: Krystyna Jakubik
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 951